sort proizvodi

Акта школе

СТАТУТ

Статут Прве нишке гимназија „Стеван Сремац“

Измене и допуне статута

Измене и допуне статута 25.02.2019

Измене и допуне статута 05.12.2019

 

ОПШТА АКТА

Информатор о раду

Годишњи план рада Прве нишке гимназије „Стеван Сремац“

Анекс годишњег плана рада за школску 2019/2020

Школски програм за период од 2016. до 2020. године

Школски развојни план

Правила понашања понашања у ПНГ „Стеван Сремац“

Правилник о заштити и безбедности ученика

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Правилник о дисциплинској одговорности ученика

Правилник о дисциплинској одговорности запослених

Измене и допуне правилника о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о испитима

Правилник о похваљивању и награђивању ученика > Табела за рангирање кандидата за ученика генерације

 

ШКОЛСКИ ПРОПИСИ

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о средњем образовању и васпитању

Посебан колективни уговор за запослене у основним, средњим школама и домовима ученика

Стандарди квалитета рада образовно-васпитних установа

Стручно упуство о начину израде школске документације

Правилник о сталном стручном усавршавању

Правилник о наставном плану и програму за гимназију

Правилник о наставном плану и програму за обдарене ученике у филолошкој гимназији > Наставни план и програм за обдарене ученике у филолошкој гимназији

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

Правилник о општим стандардима постигнућа за крај средњег образовања

Правилник о протоколу поступања у установи

Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања

Кораци и одговорности у интервенцији у случајевима дискриминације

Pravilnik o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje sa izmenama (31.7.2020.)

Измене и допуне Правилника од 31.7.2020.

Посебни протокол за заштиту ученика

close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %