sort proizvodi

Географско - Историјски

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА ИСТОРИЈУ И ГЕОГРАФИЈУ

КОЈЕ СУ ПРЕДНОСТИ ОВОГ ОДЕЉЕЊА?
- Стицање општег образовања са посебним нагласком на друштвено-хуманистичким
наукама;
- Темељно учење наставних предмета који су засновани на корпусу друштвених
наука, а посебно историје као фундаменталне друштвене науке и друштвене географије;
- Квалитетна припрема ученика за наставак образовања на основним академским
студијама – посебно на студијама друштвено-хуманистичких наука;
- Мањи број ученика него у одељењима на другим смеровима, што омогућава
квалитетнији процес наставе и учења;

КОЈЕ МОГУЋНОСТИ ПРУЖА НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ОВОМ ОДЕЉЕЊУ?
- Учење путем истраживања и откривања у учионици, библиотеци, музеју, архиви…

- Укључивање у пројекте на државном и међународном нивоу;
- Већа могућност међупредметног повезивања наставе историје, друштвене
географије, геополитике са другим наставним предметима, као што су српски језик и
књижевност, музичка и ликовна уметност, психологија, социологија...
- Темељније учење историје и географије као фундаменталних наука, а ради бољег
разумевања осталих дисциплина као што су социологија, друштвена географија,
геополитика, психологија, уметност…
- Боље разумевање појмова друштвена географија и геополитика и њихов значај за
савремени свет;
- Упис на академске студијске програме који су засновани на друштвено-
хуманистичким наукама – историја, географија, политичке науке, филозофија,
социологија, психологија, педагогија, право, економија, уметничке академије, књижевност,
страни језици…
- Уз положену државну матуру омогућен је упис и на програме који су усмерени на
технику и технологију, математику и природне науке.

ЗАШТО ЈЕ ДОБРО УПИСАТИ ОВО ОДЕЉЕЊЕ?
- Стиче се и развија знање о човеку као друштвеном бићу, о заједници у којој човек
живи, прошлости и повезивања са садашњим тренутком;
- Стиче се и развија знање о природним и друштвеним појавама у геопростору као и
разумевање геополитичких односа модерног света


 

ТЕСТ/ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ИЗ
ИСТОРИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ - ИСТОРИЈА

ТЕСТ/ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ИЗ
ГЕОГРАФИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ - ГЕОГРАФИЈА


  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %