ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ – ОТВАРА СЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА ИСТОРИЈУ И ГЕОГРАФИЈУ!

Постављањем српске заставе на бедеме  градске тврђаве 11. јануара 1878.године, Ниш је након четири и по века ослобођен од Турака. Тиме почиње једна нова епоха за људе и град на Нишави.

Указом кнеза Милана Обреновића одлучено је да се у вароши Нишу отвори Велика гимназија која ће почети са радом од 1. октобра 1878. године.

„За народ ослобођених предела ради знања и управљања” из канцеларије Министарства просвете и црквених дела у Београду, обавештење је стигло под редним бројем 4548  дана 27. септембра исте године.“

Дана 25. септембра наредне године за предавача књижевности, српске и опште историје и географије, постављен је Стеван Сремац по коме данас школа носи име.

Пре шест година, уочи прославе 135 год. постојања, иницијативом професора и директора школа добија  данашњи назив – Прва нишка гимназија „Стеван Сремац“.

Око 700 ученика данас има могућност похађања наставе на 4 смера:

друштвено – језички;

филолошки (обдарени ученици у филолошкој гимназији- енглески језик);

друштвено – језички – немачки језик;

природно – математички.

ИМАМО ЗАДОВОЉСТВО ДА ВАС ОБАВЕСТИМО ДА ЋЕМО ОД ОВЕ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ ОТВОРИТИ ЈОШ ЈЕДНО ОДЕЉЕЊЕ-

О Д Е Љ Е Њ Е   ЗА   У Ч Е Н И К Е   С А   П О С Е Б Н И М   С П О С О Б Н О С Т И М А

ЗА

И С Т О Р И Ј У   И   Г Е О Г Р А Ф И Ј У

КОЈЕ СУ ПРЕДНОСТИ ОВОГ ОДЕЉЕЊА?

–           Стицање општег образовања са посебним нагласком на друштвено-хуманистичким наукама;

–           Темељно учење наставних предмета који су засновани на корпусу друштвених наука, а посебно историје као фундаменталне друштвене науке и друштвене географије;

–           Квалитетна припрема ученика за наставак образовања на основним академским студијама – посебно на студијама друштвено-хуманистичких наука;

–           Мањи број ученика него у одељењима на другим смеровима, што омогућава квалитетнији процес наставе и учења;

КОЈЕ МОГУЋНОСТИ ПРУЖА НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ОВОМ ОДЕЉЕЊУ?

–           Учење путем истраживања и откривања у учионици, библиотеци, музеју, архиви…

–           Укључивање у пројекте на државном и међународном нивоу;

–           Већа могућност међупредметног повезивања наставе историје, друштвене географије, геополитике са другим наставним предметима, као што су српски језик и књижевност, музичка и ликовна уметност, психологија, социологија…

–           Темељније учење историје и географије као фундаменталних наука, а ради бољег разумевања осталих дисциплина као што су социологија, друштвена географија, геополитика, психологија, уметност…

–           Боље разумевање појмова друштвена географија и геополитика и њихов значај за савремени свет;

–           Упис на академске студијске програме који су засновани на друштвено-хуманистичким наукама – историја, географија, политичке науке, филозофија, социологија, психологија, педагогија, право, економија, уметничке академије, књижевност, страни језици…

–           Уз положену државну матуру омогућен је  упис и на програме који су усмерени на технику и технологију, математику и природне науке.

ЗАШТО ЈЕ ДОБРО УПИСАТИ ОВО ОДЕЉЕЊЕ?

–           Стиче се и развија  знање о човеку као друштвеном бићу, о заједници у којој човек живи, прошлости и повезивања са садашњим тренутком;

–           Стиче се и развија  знање о природним и друштвеним појавама у геопростору као и разумевање геополитичких односа модерног света

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ПОТРЕБНЕ ЗА УПИС

 • За упис у одељење за ученике са посебним способностима за историју и географију у гимназији кандидат полаже пријемни испит:

      1) тест из историје,

      2) тест из географије.

 • Тестови се полажу у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања;
 • Кандидат бира да ли ће полагати један или оба теста;
 • Кандидат може да оствари највише по 240 бодова на сваком тесту;
 • Ако је кандидат полагао оба теста, рачуна се само бољи резултат;
 • Ако је кандидат полагао оба теста и на сваком освојио исти број бодова, бодује се резулатат остварен само на једном тесту;
 • Кандидат за упис у одељење са посебним способностима из историје и географије положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из историје или најмање 120 бодова на тесту из географије;
 • Такмичења ученика основне школе који су од значаја за упис у ово одељење јесу такмичења из:
 • историје – Такмичење у познавању опште и националне историје у организацији Стручног друштва – Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“, Београд;
 • географије – Такмичење у познавању опште и националне географије у организацији Стручног друштва – Српско географско друштво;
 • Кандидату који је на републичком такмичењу из историје или географије у осмом разреду освојио једно од прва три места додељује се следећи број бодова:
 • Прво место – 120 бодова
 • Друго место – 100 бодова
 • Треће место – 80 бодова

ЧЕКАМО ВАС!!! ДОБРО ДОШЛИ!!!

ПРВА НИШКА ГИМНАЗИЈА „СТЕВАН СРЕМАЦ“

Један одговор на „ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ – ОТВАРА СЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА ИСТОРИЈУ И ГЕОГРАФИЈУ!“

Затворено за коментаре.