Јавна набавка број 0001/2020

Све информације о јавној набавци налазе се на Порталу јавних набавки:

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/3216