Акта школе

Статут

Статут Прве нишке гимназија „Стеван Сремац“

Измене и допуне статута

ОПШТА АКТА

Годишњи план рада Прве нишке гимназије „Стеван Сремац“

Школски програм за период од 2016. до 2020. године

Школски развојни план

Правила понашања понашања у ПНГ „Стеван Сремац“

Правилник о заштити и безбедности ученика

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Правилник о дисциплинској одговорности ученика

Правилник о дисциплинској одговорности запослених

Правилник о испитима

Правилник о похваљивању и награђивању ученика > Табела за рангирање кандидата за ученика генерације

Школски прописи

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о средњем образовању и васпитању

Посебан колективни уговор за запослене у основним, средњим школама и домовима ученика

Стандарди квалитета рада образовно-васпитних установа

Стручно упуство о начину израде школске документације

Правилник о сталном стручном усавршавању

Правилник о наставном плану и програму за гимназију

Правилник о наставном плану и програму за обдарене ученике у филолошкој гимназији > Наставни план и програм за обдарене ученике у филолошкој гимназији

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

Правилник о општим стандардима постигнућа за крај средњег образовања

Правилник о протоколу поступања у установи

Посебни протокол за заштиту ученика