Акта школе

Статут

Статут Прве нишке гимназија „Стеван Сремац“

ОПШТА АКТА

Годишњи план рада Прве нишке гимназије „Стеван Сремац“

Школски програм за период од 2016. до 2020. године

Школски развојни план

Ситематизација радних места

Пословник о раду школског одбора

Правила понашања понашања у ПНГ „Стеван Сремац“

Правилник о заштити и безбедности ученика

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Правилник о дисциплинској одговорности ученика

Правилник о дисциплинској одговорности запослених

Правилник о испитима

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Школски прописи

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о средњем образовању и васпитању

Посебан колективни уговор за запослене у основним, средњим школама и домовима ученика

Стандарди квалитета рада образовно-васпитних установа

Стручно упуство о начину израде школске документације

Правилник о сталном стручном усавршавању

Правилник о наставном плану и програму за гимназију

Правилник о наставном плану и програму за обдарене ученике у филолошкој гимназији

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

Правилник о општим стандардима постигнућа за крај средњег образовања

Посебни протоколи за заштиту ученика